Samfund

Partnerskab og 20 nye initiativer tager kampen op mod miljøfarlige stoffer i vores vandmiljø

Danmarks vandmiljø er under pres af miljøfarlige stoffer, der stammer fra en række produkter og erhverv. En ny strategi og samarbejde på tværs af myndigheder og interesseorganisationer skal begrænse de skadelige stoffer.

Vi skal passe på vores vandmiljø. Vandmiljøet er et vigtigt levested for dyr og planter. For mennesker handler et godt vandmiljø om, at vi og kommende generationer fortsat skal kunne bade, surfe, fiske og nyde godt af Danmarks rige natur og kyststrækninger – og at vi uden bekymring kan drikke vandet i vandhanen.

Men en række miljøfarlige stoffer kan ende i vandmiljøet og udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Miljøministeriet søsætter derfor en ny national strategi med 20 initiativer, som skal begrænse de miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. I samme omgang lanceres et partnerskab på tværs af ni interesseorganisationer og myndigheder. Partnerskabet skal være med til at videreudvikle overvågningen af de miljøfarlige stoffer, udbygge vores viden om kilderne til forurening og undersøge nye løsninger, som kan begrænse forureningen.

– Vi har et vandmiljø, som er presset af miljøfarlige stoffer. Vi skal derfor begrænse stofferne, men for at komme i mål har vi brug for flere tiltag – og især et større vidensgrundlag. Vi er nødt til at få mere og bedre viden om, hvordan de miljøfarlige stoffer påvirker vandmiljøet, og hvor stofferne stammer fra. Vi skal også finde eller udvikle værktøjer og teknologier, som kan begrænse stofferne i vandmiljøet, siger miljøminister Lea Wermelin.

En del af et større arbejde for et bedre vandmiljø

Miljøministeriet har de seneste år via en række projekter indhentet mere viden om baggrunden for forureningen med miljøfarlige stoffer. Projekterne viser blandt andet, at nedfald fra luften og overfladeafstrømning – kaldet diffuse kilder – kan være årsag til forurening. Men projekterne har også vist, at der fortsat mangler viden om, hvorfra og i hvilket omfang stofferne bliver udledt til vandmiljøet. Et centralt mål med den nye strategi er derfor også at øge vores viden om de miljøfarlige stoffer.

– Den nye nationale strategi samt partnerskabet sætter en ramme for det arbejde, der er nødvendigt for at sikre mere viden samt en effektiv sporing og begrænsning af de miljøfarlige stoffer. Vi har en stor opgave foran os, og den nye strategi er en del af en række tiltag, så fremtidens generationer også har et sikkert og sundt vandmiljø, siger miljøminister Lea Wermelin.

I oktober blev et bredt flertal i Folketinget enige om en landbrugsaftale, som skal reducere udledningen af kvælstof til kystvande og fjorde med ca. 10.800 ton. Den nye strategi for miljøfarlige stoffer vil også indgå i oplægget til vandområdeplaner for 2021-2027, som indeholder en række initiativer til gavn for det danske vandmiljø.

Fakta

  • Miljøfarlige stoffer dækker over mange forskellige stoffer og stofgrupper, bl.a. lægemidler, metaller, pesticider, biocider, blødgørere og flammehæmmere.
  • Miljøfarlige stoffer bliver udledt i vandmiljøet fra især husholdninger, industri og landbrug.
  • Kilderne til stofferne deles op i to: Punktkilder, som er spildevand fra virksomheder, renseanlæg, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Diffuse kilder, som stammer fra landbrug, nedfald fra luften, trafik, befæstede arealer og skibsfart.
  • Mange miljøfarlige stoffer er allerede reguleret via blandt andet EU-regler og nationale regler, herunder krav til udledningstilladelser. Derudover er de to nationale initiativer på området, kemiindsatsen og pesticidstrategien, med til at begrænse stofferne i vandmiljøet.
  • Det nye partnerskab består af Miljøministeriet, Dansk Industri, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Miljøteknologi, Landbrug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, DANVA og Dansk Akvakultur.
  • Miljøstyrelsen overvåger vandmiljøet og naturen via Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Der overvåges for prioriterede stoffer, som er stoffer udpeget af EU, og nationalt specifikke stoffer, som omfatter en række andre stoffer, der er vurderet relevante for danske forhold.
  • Miljøministeriet vil gøre status og følge op på strategien i forbindelse med genbesøget af vandområdeplanerne i 2023/2024.
  • Læs ”Strategi for miljøfarlige stoffer – Et vandmiljø uden farlig kemi”.

Kommentarer